Creepypasta Wiki
Advertisement

Hanako-san – młoda dziew­czyna nawiedzająca szkolne toa­lety w Japo­nii. W ostat­nich latach stała się naj­sław­niej­szym duchem w kraju.

Nie jest niczym nie­zwy­kłym, że toa­lety w szko­łach są per­ma­nent­nie zajęte przez tajem­ni­czą dziew­czynę, która w Japo­nii znana jest jako Toire no Hanako-​san (dosł. Hanako z łazienki). Czę­sto można ją spo­tkać w trze­ciej kabi­nie w łazience na trze­cim pię­trze, zazwy­czaj w dam­skiej toa­le­cie, ale nie jest to regułą. Szcze­góły jej wyglądu także się róż­nią zależ­nie od szkoły, ale naj­czę­ściej opi­sy­wana jest jako dziew­czyna ubrana w czer­woną spód­nicę, włosy krótko ścięte.

Zacho­wa­nie Hanako-​san rów­nież różni się zależ­nie od miej­sca, ale w więk­szo­ści przy­pad­ków stoi w łazience nie­ru­chomo, aż któ­ryś żądny wra­żeń uczeń jej nie spro­wo­kuje. Hanako-​san można przy­wo­łać puka­jac w drzwi jej kabiny (naj­czę­ściej trzy razy), wypo­wia­da­jąc jej imię i zada­jąc pyta­nie. Naj­po­pu­lar­niej­szym pyta­niem jest po pro­stu: “Jesteś tam, Hanako-​san?”. Jeśli Hanako-​san rze­czy­wi­ście jest obecna, odpo­wie sła­bym gło­sem: “Tak, jestem.”. Nie­które opo­wie­ści mówią, że jeśli znaj­dzie się ktoś na tyle odważny, aby otwo­rzyć drzwi w tym momen­cie, to zasta­nie tam małą dziewczynkę w czerwonej spódnicy i zosta­nie wcią­gnięty do toalety.

Szcze­góły doty­czące pocho­dze­nia Hanako-​san są nie­zbyt kla­rowne. Mimo, że zro­biło się o niej gło­śno dopiero w latach 80, to mówi się, że ist­nieje od lat 50. Nie­które opo­wie­ści utrzy­mują, że jest ona duchem z cza­sów II Wojny Świa­to­wej, dziew­czyna, która zgi­nęła pod­czas bom­bar­do­wa­nia szkoły w trak­cie zabawy w cho­wa­nego. Inne mówią, że jest nie­spo­kojną duszą mło­dej dziew­czyny, którą spo­tkał koniec z rąk znę­ca­ją­cego się nad nią lub obłąkanego rodzica (bądź też nie­zna­jo­mego zbo­czeńca, jak twier­dzą nie­któ­rzy), który zna­lazł ją ukry­wa­jącą się w łazience. W nie­któ­rych przy­pad­kach jest ona duchem byłego ucznia, który zgi­nął w nie­szczę­śli­wym wypadku w szkole (na przy­kład jedna z histo­rii z pre­fek­tury Fuku­shima mówi, że jest ona duchem dziew­czyny, która wypa­dła z okna w bibliotece).

Poja­wiły się już nie­zli­czone wer­sje legendy o Hanako-​san. Poni­żej kilka naj­bar­dziej barwnych:

  • Według legendy z pre­fek­tury Yama­gata, sta­nie ci się coś prze­ra­ża­ją­cego, jeśli Hanako-​san prze­mówi do cie­bie zadzior­nym gło­sem. Inna legenda z tej pre­fek­tury mówi, że Hanako-​san ma trzy metry dłu­go­ści, trzy głowy i jest jasz­czurką, która gło­sem małej dziew­czynki wabi ofiary.
  • W szkole w mie­ście Kuro­sa­wa­jiri (pre­fek­tura Iwate) podobno duża, biała dłoń wyła­nia się z dziury w pod­ło­dze w trze­ciej kabi­nie łazienki, jeśli powiesz: “Trze­cia, Hanako-​san” (San­banme no Hanako-​san).
  • W pomiesz­cze­niu dla chłop­ców w szkole w Joko­ha­mie (pre­fek­tura Kana­gawa) zakrwa­wiona dłoń wyła­nia się z toa­lety, jeśli przej­dziesz koło niej trzy razy, wypo­wia­da­jąc w tym samym cza­sie imię Hanako-​san.
  • Mówi się także o grzy­bie Hanako, który zaraża każ­dego, kto zrani się lub zadra­pie na placu zabaw. Infek­cja powo­duje wyra­sta­nie małych grzy­bów z rany.

Prze­waż­nie Hanako-​san jest nie­groźna i można jej łatwo unik­nąć omi­ja­jąc jej kryjówkę. Jeśli jed­nak kie­dy­kol­wiek będziesz chciał się jej pozbyć, musisz jej poka­zać zali­czony egza­min z mak­sy­malną liczbą punk­tów. Nie­które legendy mówią, że widok dobrych ocen powo­duje, że roz­pływa się w powie­trzu i znika.

Galeria

Advertisement