FANDOM

Mr.editorofthigs

aka Cringelord McMemestar

  • I live in Rural, Kentuckey. Located somewhere rural in kentuckey. In the country of kentuckey. Rural, kentuckey, Kentuckey.
  • I was born on April 1
  • My occupation is Full time homeless
  • I am Cringelord